RESPONSABLE: Clínica Dental Bertomeu SL

FINALITAT: realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, correu postal, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari com ara realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari com la gestió de CV.

DESTINATARIS DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS: les seves dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el seu consentiment previ.

DRETS: accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats a la informació addicional.

CONSERVACIÓ: les seves dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que va motivar la seva recollida, així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

  • Política de privacitat:
  • Avís Legal:
  • Política de galetes:
  • Condicions generals de contractació:

CLINICA DENTAL BERTOMEU SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries , d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web

– Trametre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, correu postal, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció d’ la Newsletter.

– Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari

– Utilitzar les seves dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

– notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

– Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

– Les dades de clients i / o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Donar-me de baixa” a info@dentalblanc.com.

D’acord amb la LSSICE, CLINICA DENTAL BERTOMEU SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de l’prestador.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

CLINICA DENTAL BERTOMEU SL no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció de l’consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL no cedirà les dades recollides a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de CLINICA DENTAL BERTOMEU SL, contractats a l’empresa WebEmpresa Europa SL. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat de tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat de l’tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL a l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la Newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d’informació sobre els serveis i productes de CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com Usuari, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@dentalblanc.com, indicant com assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament efectuat abans de la retirada de l’consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació que demanem:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

– Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web

– Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web

– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que, en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de CLINICA DENTAL BERTOMEU SL, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l’consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de CLINICA DENTAL BERTOMEU SL podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vè. Remet informació personal a través de la xarxa social, CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LLENGUA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil de sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant de l’Responsable. El informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de dos anys, transcorregut els quals es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el cas que l’usuari es subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimat de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimat de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre CLÍNICA DENTAL BERTOMEU SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.